Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

QUY MẠNG VÀ XƯNG TÁN, TẤT CẢ ĐỀU LÀ THUẬN THEO TÁNH ĐỨC

0