Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ QUẢ BÁO CỦA VIỆC NẠO PHÁ THAI

❁ QUẢ BÁO CỦA VIỆC NẠO PHÁ THAI