Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ PHƯỚC ĐỨC LÀ CHÚNG TA THỰC HÀNH THEO SỰ GIÁO DỤC CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC

❃ THIÊN NHÂN CÓ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC NGŨ THÔNG

❃ THIÊN NHÂN CÓ PHƯỚC BÁO ĐƯỢC NGŨ THÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

❃ CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng