Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ PHƯỚC BÁO TỪ ĐỨC HẠNH MÀ SINH RA

❃ CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

❃ CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức