Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ PHỤ NỮ PHÁ THAI THÌ HỌ CÓ TỘI, NHƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CŨNG CÓ TỘI NHƯ VẬY

❁ PHỤ NỮ PHÁ THAI THÌ HỌ CÓ TỘI, NHƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CŨNG CÓ TỘI NHƯ VẬY