Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ PHÓNG SINH ĐỂ TRẢ NỢ SỰ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

❁ QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

❁ QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
❁ TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

❁ TRÌ GIỚI LÀ BỐ THÍ VÔ UÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ GIẢNG VỀ VIỆC KIÊNG GIẾT, PHÓNG SANH, ĂN CHAY

❁ GIẢNG VỀ VIỆC KIÊNG GIẾT, PHÓNG SANH, ĂN CHAY

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

Số bài: 18
❁ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

❁ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
❁ PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

❁ PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TAM THÍ ĐỀU ĐỦ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TRẢ NỢ GIẾT HẠI TỪ TRƯỚC

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH LÀ BẬC NHẤT

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH LÀ BẬC NHẤT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - RA SỨC THỰC HÀNH GIỚI KHÔNG GIẾT HẠI VÀ PHÓNG SINH

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - RA SỨC THỰC HÀNH GIỚI KHÔNG GIẾT HẠI VÀ PHÓNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - ĂN CHAY, PHÓNG SINH

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - ĂN CHAY, PHÓNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TỨC TRẢ TỰ DO CHO CHƯ PHẬT VỊ LAI

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH TỨC TRẢ TỰ DO CHO CHƯ PHẬT VỊ LAI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH VÀ NƯỚC TỪ BI TAM MUỘI

❁ LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH - PHÓNG SINH VÀ NƯỚC TỪ BI TAM MUỘI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Quảng Ánh