Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

0