Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHẬT GIÁO LÀ GÌ? TỪ BI LÀ GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ PHÁP MÔN

PHẬT GIÁO LÀ GÌ? TỪ BI LÀ GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ PHÁP MÔN
0