Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ PHẬT DẠY CHÚNG TA PHẢI TỪ BỎ ĐIỀU NÀY, NĂM ĐIỀU ÁC LÀ NHÂN, NĂM ĐIỀU ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM VỌNG