Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 7
ĐÂY LÀ GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

ĐÂY LÀ GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ RẤT ĐÁNG SỢ, LỜI NÓI NÀY LÀ SỰ THẬT

NHÂN QUẢ RẤT ĐÁNG SỢ, LỜI NÓI NÀY LÀ SỰ THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHÚ TRỌNG Ở TÍN VÀ NGUYỆN

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHÚ TRỌNG Ở TÍN VÀ NGUYỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ở THẾ GIỚI CỰC LẠC, NGÀI DẠY HỌC KHÔNG GIÁN ĐOẠN

Ở THẾ GIỚI CỰC LẠC, NGÀI DẠY HỌC KHÔNG GIÁN ĐOẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không