Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHÁP NGỮ THEO CHỦ ĐỀ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❀ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 9
❀ QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

❀ QUY Y TAM BẢO - TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

❀ PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

❀ PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 22
❀ VIỆC LỚN SANH TỬ

❀ VIỆC LỚN SANH TỬ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
❀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

❀ TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 3
❀ LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

❀ LỤC HÒA, LỤC ĐỘ GIẢNG GIẢI

GIảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
VIệt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

Số bài: 2
❀ HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

❀ HÓA GIẢI LÒNG OÁN HẬN SÂU NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

❀ HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Số bài: 3
❀ NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

❀ NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

❀ PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

❀ Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
❀ TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

❀ TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

❀ BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

❀ SANH TỬ LÀ VIỆC ĐẠI TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

❀ TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Sa Môn Thích Nữ Viên Thắng

Số bài: 12
❀ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

❀ HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 12
❀ LỢI LẠC HỮU TÌNH

❀ LỢI LẠC HỮU TÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

❀ TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không