Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

❀ VÌ SAO PHẢI BUÔNG XUỐNG?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

❀ BUÔNG XUỐNG BÈN TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không