Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ TƯƠNG ỨNG VỚI PHẬT PHÁP

0