Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

PHẢI CÙNG TÂM CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT TƯƠNG ĐỒNG, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC, CÔNG ĐỨC LÀ BÌNH ĐẲNG

PHẢI CÙNG TÂM CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT TƯƠNG ĐỒNG, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC, CÔNG ĐỨC LÀ BÌNH ĐẲNG
0