Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

QUỐC ĐỘ CỦA PHẬT A DI ĐÀ LÀ CÕI PHÁP TÁNH

CHÁNH ĐẠO NÀY CHÍNH LÀ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

CHÁNH ĐẠO NÀY CHÍNH LÀ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

A DI ĐÀ PHẬT CHẲNG DIỆT ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT CHẲNG DIỆT ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không