Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

QUỐC ĐỘ CỦA PHẬT A DI ĐÀ LÀ CÕI PHÁP TÁNH

ĐÂY LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA HAI CHỮ THẾ GIỚI

ĐÂY LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA HAI CHỮ THẾ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không