Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

Ở THẾ GIAN NÀY VÌ THAM SÂN SI MÀ TẠO ÁC NGHIỆP VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

0