Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MỘT - LỜI GIỚI THIỆU

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MỘT - LỜI GIỚI THIỆU

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP HAI - LỜI BAN BIÊN TẬP, TÔN TRỌNG SỰ SỐNG TRÂN QUÝ CHÍNH BẠN

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP HAI - LỜI BAN BIÊN TẬP, TÔN TRỌNG SỰ SỐNG TRÂN QUÝ CHÍNH BẠN

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP BA - BI TÂM CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIEO NHÂN NÀO, GẶT QUẢ NẤY

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP BA - BI TÂM CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIEO NHÂN NÀO, GẶT QUẢ NẤY

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP BỐN - NỢ HỒ ĐỒ

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP BỐN - NỢ HỒ ĐỒ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP NĂM - MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP NĂM - MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP SÁU - GIÁO DỤC BẮT ĐẦU TỪ TRONG BỤNG MẸ

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP SÁU - GIÁO DỤC BẮT ĐẦU TỪ TRONG BỤNG MẸ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP BẢY - TỰ DO CẦN HỢP LÝ

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP BẢY - TỰ DO CẦN HỢP LÝ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP TÁM - GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP TÁM - GẦN MỰC THÌ ĐEN, GẦN ĐÈN THÌ SÁNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP CHÍN - MỘT KHI MẤT THÂN NGƯỜI, VẠN KIẾP KHÔNG ĐƯỢC LẠI

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP CHÍN - MỘT KHI MẤT THÂN NGƯỜI, VẠN KIẾP KHÔNG ĐƯỢC LẠI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI - THÀNH TÂM NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT ĐỊA TẠNG VƯƠNG CÓ THẾ SIÊU ĐỘ NGHIỆP CHƯỚNG

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI - THÀNH TÂM NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT ĐỊA TẠNG VƯƠNG CÓ THẾ SIÊU ĐỘ NGHIỆP CHƯỚNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI MỘT - PHẢN ẢNH CỦA ĐỆ TỬ VỀ VIỆC PHÁ THAI

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI MỘT - PHẢN ẢNH CỦA ĐỆ TỬ VỀ VIỆC PHÁ THAI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI HAI - XIN LỖI CÁC CON NHÉ!

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI HAI - XIN LỖI CÁC CON NHÉ!

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI BA - NỖI NIỀM ĐAU XÓT SUỐT MỘT ĐỜI

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI BA - NỖI NIỀM ĐAU XÓT SUỐT MỘT ĐỜI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI BỐN - ĐỪNG ĐỂ LỖI LẦM XẢY RA LẦN NỮA!

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI BỐN - ĐỪNG ĐỂ LỖI LẦM XẢY RA LẦN NỮA!

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI NĂM - ĐÓ LÀ MỘT SINH MẠNG!

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI NĂM - ĐÓ LÀ MỘT SINH MẠNG!

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI SÁU - PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CUỘC ĐỜI MÌNH!

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI SÁU - PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CUỘC ĐỜI MÌNH!

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI BẢY - TÌNH MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI BẢY - TÌNH MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI TÁM - NHẬN THỨC CỦA MỘT BÁC SĨ TÂM LÝ

❁ NHỮNG THAI NHI VÔ TỘI - TẬP MƯỜI TÁM - NHẬN THỨC CỦA MỘT BÁC SĨ TÂM LÝ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Vạn Phật Thánh Thành