Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NHỮNG NGƯỜI KHỔ NẠN NÀY PHẬT BỒ TÁT PHẢI ƯU TIÊN ĐỘ HỌ

NHỮNG NGƯỜI KHỔ NẠN NÀY PHẬT BỒ TÁT PHẢI ƯU TIÊN ĐỘ HỌ
0