Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NHỮNG ĐIỀU TẠO TÁC CŨNG LÀ THAM SÂN SI. QUẢ BÁO TRONG TƯƠNG LAI CŨNG LÀ ĐỊA NGỤC, NGÃ QUỶ, SÚC SINH

0