Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NHỜ TRÍ PHẬT SOI SÁNG CHÍNH LÀ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

0