Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ NHÂN QUẢ CỦA VIỆC SÁT SANH VÀ ĂN THỊT CHÚNG SANH

❁ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❁ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân
Việt dịch: Lê Anh Minh

❁ ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

❁ ĐỌC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tác giả: Đức Thái Thượng Lão Quân

❁ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

❁ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 385
❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 142
❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❁ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 114
❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❁ ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

❁ ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

❁ NHÂN QUẢ CỦA SÁT SINH

❁ NHÂN QUẢ CỦA SÁT SINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không