Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ NGƯỜI NÀY CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC SẼ THAY ĐỔI ĐƯỢC VẬN MỆNH

❃ PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

❃ PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ THANH BẠCH LÀ TRÍ TUỆ VÔ LẬU

❃ THANH BẠCH LÀ TRÍ TUỆ VÔ LẬU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

❃ MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ

❃ RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❃ NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

❃ NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA MẤT HẾT PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

❃ CÁCH TẠO PHƯỚC BÁO BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

❃ NGƯỜI XƯA CÓ PHƯỚC BÁO DO HOÀN CẢNH TỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

❃ NGƯỜI NÀY ĐÚNG LÀ CÓ ĐẠI PHƯỚC BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không