Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NGƯỜI CÓ TÂM HỔ THẸN NÀY, TÂM SỢ HÃI NÀY, ĐÂY LÀ ĐỘNG LỰC RẤT TỐT ĐỂ THÀNH THÁNH THÀNH HIỀN

NGƯỜI CÓ TÂM HỔ THẸN NÀY, TÂM SỢ HÃI NÀY, ĐÂY LÀ ĐỘNG LỰC RẤT TỐT ĐỂ THÀNH THÁNH THÀNH HIỀN
0