Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NGÀI TỪ BI, CHÂN THÀNH, KHÔNG CÓ VỌNG TƯỞNG, KHÔNG CÓ TÀ NIỆM

NGÀI TỪ BI, CHÂN THÀNH, KHÔNG CÓ VỌNG TƯỞNG, KHÔNG CÓ TÀ NIỆM
0