Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NẾU TRONG TỰ TÁNH CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ, TÁNH ĐỨC HỌ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

0