Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NẾU NHƯ CÓ CHÚT Ý NIỆM LỢI ÍCH NÀO, Ý NIỆM TỰ TƯ TỰ LỢI, PHẬT BỒ TÁT SẼ KHÔNG HỘ NIỆM

NẾU NHƯ CÓ CHÚT Ý NIỆM LỢI ÍCH NÀO, Ý NIỆM TỰ TƯ TỰ LỢI, PHẬT BỒ TÁT SẼ KHÔNG HỘ NIỆM
0