Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NẾU CHÚNG TA KHÔNG LƯU LẠI ẤN TƯỢNG, TUYỆT LẮM! SẼ LÀ PHẬT BỒ TÁT!

NẾU CHÚNG TA KHÔNG LƯU LẠI ẤN TƯỢNG, TUYỆT LẮM! SẼ LÀ PHẬT BỒ TÁT!
0