Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

NẾU BẠN THẬT SỰ PHÁT CÁI TÂM NÀY THÌ PHẬT BỒ TÁT ĐẾN DẠY BẠN, KHÔNG CẦN HỌC VỚI NGƯỜI

NẾU BẠN THẬT SỰ PHÁT CÁI TÂM NÀY THÌ PHẬT BỒ TÁT ĐẾN DẠY BẠN, KHÔNG CẦN HỌC VỚI NGƯỜI
0