Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM NIỆM A DI ĐÀ PHẬT LÀ TỰ TÁNH, LÀ TÁNH ĐỨC CỦA TỰ TÁNH

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

TRÁI VỚI TÁNH ĐỨC THÌ TẤT CẢ ĐỀU LÀ HƯ VỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HOÀN TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC, TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ

HOÀN TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC, TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ CHÂN THẬT LÀ TỰ TÁNH

THẬT SỰ CHÂN THẬT LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không