Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❋ TÂM NIỆM A DI ĐÀ PHẬT LÀ TỰ TÁNH, LÀ TÁNH ĐỨC CỦA TỰ TÁNH

❋ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

❋ ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

❋ TRÍ LÀ TRÍ TUỆ BÁT NHÃ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ THẬT SỰ CHÂN THẬT LÀ TỰ TÁNH

❋ THẬT SỰ CHÂN THẬT LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

❋ VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

❋ BẢN THỂ NÀY PHẬT PHÁP GỌI LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không