Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ MỐI QUAN HỆ NÀY GỌI LÀ TÀ DÂM

❁ MỐI QUAN HỆ NÀY GỌI LÀ TÀ DÂM