Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ MẶC DÙ KHÔNG NHÌN THẤY RƠI ĐẦU, THANH KIẾM NÀY LỢI HẠI, MŨI TÊN NGẦM GIẾT NGƯỜI