Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

LUẬT TẠNG

BỘ LUẬT

BỘ LUẬT

Số bài: 7
BỘ LUẬT SỚ

BỘ LUẬT SỚ

Số bài: 1