Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

LÀM ĐƯỢC MỚI GỌI LÀ THÁNH NHÂN, GỌI LÀ PHẬT BỒ TÁT

0