Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

KINH ĐIỂN TU HỌC THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Tịnh độ năm kinh

Tịnh độ năm kinh

Số bài: 8
Kinh điển trợ tu

Kinh điển trợ tu

Số bài: 50
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 4