Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

KINH ĐIỂN TU HỌC THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

TỊNH ĐỘ NĂM KINH

TỊNH ĐỘ NĂM KINH

Số bài: 8
BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 37
BỘ LUẬT TẬP

BỘ LUẬT TẬP

Số bài: 2
BỘ LUẬN TẬP

BỘ LUẬN TẬP

Số bài: 2
BỘ SỚ TẬP

BỘ SỚ TẬP

Số bài: 3
BỘ SỬ TRUYỆN

BỘ SỬ TRUYỆN

Số bài: 2