Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

KINH A DI ĐÀ TỨC LÀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ TIỂU BỔN

CHÂN THẬT LÀ THIỆN BỔN CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ

CHÂN THẬT LÀ THIỆN BỔN CỦA KINH VÔ LƯỢNG THỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ KINH CĂN BẢN!

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ KINH CĂN BẢN!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không