Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

KINH A DI ĐÀ TỨC LÀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ TIỂU BỔN

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐẢNH PHÁP, VÌ SAO VẬY?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LUẬN TẠNG LÀ HUỆ, GIẢNG VỀ HUỆ

LUẬN TẠNG LÀ HUỆ, GIẢNG VỀ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ ĐỆ NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không