Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

KHÔNG TIN THÁNH HIỀN, KHÔNG TIN PHẬT BỒ TÁT LÀ ĐẠI BẤT KÍNH

KHÔNG TIN THÁNH HIỀN, KHÔNG TIN PHẬT BỒ TÁT LÀ ĐẠI BẤT KÍNH
0