Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ KHÔNG SÁT SANH LÀ NHÂN, KHÔNG TRỘM CẮP LÀ NGHĨA, KHÔNG TÀ DÂM LÀ LỄ, KHÔNG NÓI DỐI LÀ TÍN, KHÔNG UỐNG RƯỢU LÀ TRÍ

❁ KHÔNG SÁT SANH LÀ NHÂN, KHÔNG TRỘM CẮP LÀ NGHĨA, KHÔNG TÀ DÂM LÀ LỄ, KHÔNG NÓI DỐI LÀ TÍN, KHÔNG UỐNG RƯỢU LÀ TRÍ