Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

KHÔNG PHẢI PHẬT BỒ TÁT GIA TRÌ, CŨNG KHÔNG PHẢI QUỶ THẦN GIA TRÌ, MÀ LÀ SỨC MẠNH CON NGƯỜI

KHÔNG PHẢI PHẬT BỒ TÁT GIA TRÌ, CŨNG KHÔNG PHẢI QUỶ THẦN GIA TRÌ, MÀ LÀ SỨC MẠNH CON NGƯỜI
0