Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

KHÔNG CÓ TÂM CHÂN THÀNH DÙ PHẬT BỒ TÁT HAY THÁNH NHÂN ĐẾN DẠY CŨNG CHỈ ĐƯỢC VẺ BÊN NGOÀI

KHÔNG CÓ TÂM CHÂN THÀNH DÙ PHẬT BỒ TÁT HAY THÁNH NHÂN ĐẾN DẠY CŨNG CHỈ ĐƯỢC VẺ BÊN NGOÀI
0