Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM ĐỀU LÀ THIỆN, LÀ THANH TỊNH THÌ THAI NHI SẼ ĐƯỢC LỢI ÍCH RẤT LỚN

❁ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM ĐỀU LÀ THIỆN, LÀ THANH TỊNH THÌ THAI NHI SẼ ĐƯỢC LỢI ÍCH RẤT LỚN