Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

KHI CÒN KHOẺ MẠNH, NỖ LỰC TU THIỆN, CÒN ĐỢI KHI NÀO?

KHI CÒN KHOẺ MẠNH, NỖ LỰC TU THIỆN, CÒN ĐỢI KHI NÀO?
0