Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

❀ THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

❀ THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ KHUYẾT ĐIỂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

❀ VẠN NGƯỜI TU VẠN NGƯỜI VÃNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

❀ CĂN BẢN LÀ GÌ VẬY? CĂN BẢN LÀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

❀ CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

❀ ĐÂY LÀ ĐẠI BỐ THÍ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

❀ NHỮNG DANH XƯNG NÀY KHÔNG PHẢI THẦN TIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

❀ TOÀN BỘ TINH TUÝ PHẬT PHÁP Ở TRONG ĐÓ CẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

❀ SINH THIÊN LÀ DO ĐẠO LÝ NÀY MÀ ĐƯỢC SINH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

❀ ĐI QUA MỘT RỪNG HOA MÀ CHẲNG ĐỘNG LÁ NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không