Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH

❁ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - QUẢ BÁO SÁT SANH