Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

KẾT OÁN THÙ VỚI NGƯỜI LÀ TỔN TÁNH ĐỨC CỦA MÌNH

0