Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

HOÀN TOÀN LÀ TÁNH ĐỨC, TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ

0