Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

HỌ TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ, NÊN PHẬT BỒ TÁT HIỆN RA THÂN THƯỢNG ĐẾ ĐỂ ĐỘ HỌ

HỌ TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ, NÊN PHẬT BỒ TÁT HIỆN RA THÂN THƯỢNG ĐẾ ĐỂ ĐỘ HỌ
0