Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

HIẾU DƯỠNG CHA MẸ, TÔN KÍNH THẦY TỔ, TỪ BI TU THIỆN, ĐÂY LÀ TRÌNH ĐỘ THẤP NHẤT

HIẾU DƯỠNG CHA MẸ, TÔN KÍNH THẦY TỔ, TỪ BI TU THIỆN, ĐÂY LÀ TRÌNH ĐỘ THẤP NHẤT
0